Privacy beleid

Privacy beleid voor Reflections Hulp bij Verdriet

Het privacyreglement schrijft voor hoe Reflections Hulp bij Verdriet (hierna voor de leesbaarheid genoemd: Reflections) omgaat met de persoonsgegevens van de cliënten. De privacy van mijn cliënten en bezoekers van mijn website is voor mij erg belangrijk en de persoonlijke informatie die wordt verstrekt wordt daarom vertrouwelijk verwerkt in overeenstemming met de eisen die de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) stelt.

Dit privacy reglement is niet van toepassing op internetsites van derden die eventueel door middel van links met de internetsite van Reflections zijn verbonden.

Wie is Reflections Hulp bij Verdriet ?

Reflections is een hulpverleningsbedrijf van Mirjam Zijlstra.

Reflections is een eenmanszaak die kantoor houdt op Lemsterweg 19, 8313 RA te Rutten. Het bezoekadres voor cliënten is de praktijkruimte, gelegen aan de Lemsterweg 19, 8313 RA Rutten

Het webadres van Reflections is https://www.hulpbijverdriet.nl en op Facebook heet mijn pagina Reflections Hulp bij Verdriet.

Reflections staat sinds 29 april 2016 ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder nummer 65930541.

Wat is het doel van de gegevensverwerking ?

De persoonsgegevens van cliënten worden door mij alleen verwerkt als ze nodig zijn voor het aangaan van overeenkomsten, het uitvoeren van de diensten en voor de facturatie van die diensten.

Wanneer u een contactformulier op de website invult of mij een email toestuurt worden uw gegevens bewaard zolang de inhoud nodig is voor de beantwoording en of de afhandeling daarvan.

In het geval wanneer u een aanmeldformulier bij mij invult worden de gegevens bewaard  zolang als dat noodzakelijk is ten behoeve van de begeleiding of behandeling.

Reflections verstrekt uw gegevens niet aan derden, uitsluitend indien dit nodig is vanwege een wettelijke verplichting. Vanwege de fiscale bewaarplicht geldt een wettelijke bewaartermijn van 10 jaar en wanneer het gaat om bijzondere persoonsgegevens is de bewaartermijn 15 jaar.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet om uw toestemming vragen. 

Welke persoonsgegevens verwerk ik mogelijk voor het leveren van mijn diensten?

Voor- en achternaam
Adres
Telefoonnummer
Emailadres
Gegevens die nodig zijn voor behandeling (hiervoor tekent u na het eerste gesprek een overeenkomst)
Gegevens die nodig zijn om voor vergoeding van zorgverzekeraar of gemeente in aanmerking te komen

Minderjarigen

Ben je jonger dan 16 jaar dan heb ik toestemming van je ouder(s) of voogd nodig voordat ik gegevens van jou mag verwerken. Ik kan zelf niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar.

Als u er van overtuigd bent dat ik zonder toestemming van de ouder(s) of voogd persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via de contactpagina.

Kinderen van gescheiden ouders

Het belang van het kind staat altijd voorop. Er zijn in de wet afspraken gemaakt over de privacy van kinderen en hun geschieden ouders en over de mate waarin ouders het recht hebben om geïnformeerd te worden over de aanmelding van hun kind bij een hulpverlener. Reflections handelt naar deze richtlijnen en afspraken in de wetgeving. 

In hoeverre een ouder betrokken wordt in de begeleiding of behandeling van het kind is naar beoordeling van de hulpverlener. Ik zal daarbij altijd het belang van het kind vooropstellen en uitgaan van inhoudelijke argumenten.

Beveiliging van uw gegevens

Ik heb passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang door derden.

Persoonlijke gegevens van de client, zoals het aanmeldformulier, worden bewaard in een afsluitbare kast in een afsluitbare ruimte op het kantooradres van Reflections. Derden hebben hiertoe geen toegang.

Ik maak geen gebruik van een vorm van geautomatiseerde besluitvorming, bijvoorbeeld door computerprogramma’s, zonder dat daar een mens tussen zit.

Inzage, correctie en verwijderen van gegevens

Wanneer u een cliëntrelatie met mij heeft, kunt u een verzoek doen om de persoonlijke gegevens die ik van u bewaar in te zien. Als deze onjuistheden bevat, kunt u mij verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

Dit kunt u eenvoudig doen door het sturen van een email of gebruik te maken van het contactformulier op de contactpagina.

Mijn contactgegevens

Mirjam Zijlstra, Reflections Hulp bij Verdriet
Lemsterweg 19, 8313 RA Rutten
Telefoon 06-120 58 749

Klachtenregeling

Mocht u een klacht hebben over de wijze waarop ik de persoonlijke gegevens verwerk kunt u dit kenbaar maken via een email.

Mocht de klacht niet naar tevredenheid worden verholpen, heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

Aanpassing privacy policy

Ik behoud mij het recht om deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op de website worden gepubliceerd.

Bijlage, toelichting t.a.v. kinderen van gescheiden ouders

Er zijn in de wet afspraken gemaakt over de privacy van kinderen en hun gescheiden ouders en over de mate waarin ouders het recht hebben om geïnformeerd te worden over de aanmelding van hun kind bij een hulpverlener. Therapeut handelt naar deze richtlijnen en afspraken in de wetgeving. Het belang van het kind staat altijd voorop.
Tot de leeftijd van 18 jaar hebben de ouders voor de wet het gezag over hun kind. In het jeugdrecht is het een goede gewoonte om het oordeel van een kind vanaf 12 jaar in belangrijke mate te laten meewegen.
Als er door de rechter een voorlopige voorziening is uitgesproken of beide ouders hebben na de scheiding het gezag over hun kind, dan moeten beide ouders toestemming geven voor aanmelding van het kind. Ook hebben dan beide ouders recht op informatie over de behandeling en inzage in rapportage en het dossier conform de bepalingen in het Privacyreglement.
Als er één ouder is die niet met het gezag is bekleed, hoeft er aan deze ouder geen toestemming worden gevraagd voor aanmelding. Deze ouder heeft ook geen recht op volledige inzage in het dossier. Wel heeft deze ouder recht op belangrijke informatie over het kind. De wet (BW, artikel 337B, boek 1) stelt dat de ouder die het gezag heeft de andere ouder van belangrijke informatie moet voorzien. Als dit niet mogelijk is, kan de therapeut deze informatie zelf verstrekken, bijvoorbeeld aan de hand van een kort verslag. Relatie-herstel zal dit altijd doen met medeweten van de ouder die het gezag heeft.
In hoeverre een ouder betrokken wordt in onderzoek of behandeling van het kind is naar beoordeling van de therapeut. Deze zal daarbij altijd het belang van het kind vooropstellen en uitgaan van inhoudelijke argumenten.

Praktijk Reflections

Hulp bij verdriet

Mirjam Zijlstra
Lemsterweg 19
8313 RA Rutten
06 120 58 749

Christen Coaches

Social media

Copyright © 2023 Reflections Hulp bij verdriet | Cross Multi Media