Reflections Rouw- en Verliesbegeleiding

hulp bij verdriet

Privacy beleid

Waarom een privacy beleid voor Reflections Rouw en Verliesbegeleiding.

Het privacyreglement schrijft voor hoe Reflections Rouw en Verliesbegeleiding (hierna voor de leesbaarheid genoemd: Reflections) omgaat met de persoonsgegevens van de cliënten. De privacy van mijn cliënten en bezoekers van mijn website is voor mij erg belangrijk en de persoonlijke informatie die wordt verstrekt wordt daarom vertrouwelijk verwerkt in overeenstemming met de eisen die de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) stelt.

Dit privacy reglement is niet van toepassing op internetsites van derden die eventueel door middel van links met de internetsite van Reflections zijn verbonden.

Wie is Reflections Rouw en Verliesbegeleiding

Reflections is een hulpverleningsbedrijf van Mirjam Zijlstra.

Reflections is een eenmanszaak die kantoor houdt op Lemsterweg 19, 8313 RA te Rutten. Het bezoekadres voor cliënten is de praktijkruimte die door Reflections gehuurd wordt aan het Lemsterpad 7 te Lemmer, 8531 AN.

Het webadres van Reflections is https://www.hulpbijverdriet.nl en op Facebook heet mijn pagina Reflections Rouw en Verliesbegeleiding.

Reflections staat sinds 29 april 2016 ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder nummer 65930541.

Wat is het doel van de gegevensverwerking

De persoonsgegevens van cliënten worden door mij alleen verwerkt als ze nodig zijn voor het aangaan van overeenkomsten, het uitvoeren van de diensten en voor de facturatie van die diensten.

Wanneer u een contactformulier op de website invult of mij een email toestuurt worden uw gegevens bewaard zolang de inhoud nodig is voor de beantwoording en of de afhandeling daarvan.

In het geval wanneer u een aanmeldformulier bij mij invult worden de gegevens bewaard  zolang als dat noodzakelijk is ten behoeve van de begeleiding of behandeling.

Reflections verstrekt uw gegevens niet aan derden, uitsluitend indien dit nodig is vanwege een wettelijke verplichting. Vanwege de fiscale bewaarplicht geldt een wettelijke bewaartermijn van 10 jaar en wanneer het gaat om bijzondere persoonsgegevens is de bewaartermijn 15 jaar.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet om uw toestemming vragen. 

Welke persoonsgegevens verwerk ik mogelijk voor het leveren van mijn diensten

  • Voor- en achternaam
  • Adres
  • Telefoonnummer
  • Emailadres
  • Gegevens die nodig zijn voor behandeling (hiervoor tekent u na het eerste gesprek een overeenkomst)
  • Gegevens die nodig zijn om voor vergoeding van zorgverzekeraar of gemeente in aanmerking te komen

Minderjarigen

Ben je jonger dan 16 jaar dan heb ik toestemming van je ouder(s) of voogd nodig voordat ik gegevens van jou mag verwerken.

Ik kan zelf niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Als u er van overtuigd bent dat ik zonder toestemming van de ouder(s) of voogd persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via info@hulpbijverdriet.nl

Kinderen van gescheiden ouders

Het belang van het kind staat altijd voorop. Er zijn in de wet afspraken gemaakt over de privacy van kinderen en hun geschieden ouders en over de mate waarin ouders het recht hebben om geïnformeerd te worden over de aanmelding van hun kind bij een hulpverlener. Reflections handelt naar deze richtlijnen en afspraken in de wetgeving.

In hoeverre een ouder betrokken wordt in de begeleiding of behandeling van het kind is naar beoordeling van de hulpverlener. Ik zal daarbij altijd het belang van het kind vooropstellen en uitgaan van inhoudelijke argumenten.

Beveiliging van uw gegevens

Ik heb passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang door derden.

Persoonlijke gegevens van de client, zoals het aanmeldformulier, worden bewaard in een afsluitbare kast in een afsluitbare ruimte op het kantooradres van Reflections. Derden hebben hiertoe geen toegang.

Ik maak geen gebruik van een vorm van geautomatiseerde besluitvorming, bijvoorbeeld door computerprogramma’s, zonder dat daar een mens tussen zit.

Inzage, correctie en verwijderen van gegevens

Wanneer u een cliëntrelatie met mij heeft, kunt u een verzoek doen om de persoonlijke gegevens die ik van u bewaar in te zien. Als deze onjuistheden bevat, kunt u mij verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Dit kunt u eenvoudig doen door het sturen van een email naar info@hulpbijverdriet.nl

Mijn contactgegevens

Mirjam Zijlstra, Reflections Rouw en Verliesbegeleiding

Lemsterweg 19, 8313 RA Rutten

Telefoon 06-120 58 749 info@hulpbijverdriet.nl

Klachtenregeling

Ik ben als hulpverlener persoonlijk geregistreerd bij verschillende beroepsverenigingen die vermeld staan op de website van Reflections en ik val daarmee onder de klachtenregeling van de beroepsvereniging. Mocht u een klacht hebben over de wijze waarop ik de persoonlijke gegevens verwerk kunt u dit kenbaar maken via een email. Mocht de klacht niet naar tevredenheid worden verholpen, heb je het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

Aanpassing privacy policy

Ik behoud mij het recht om deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op de website worden gepubliceerd.

© 2020 Reflections Rouw- en Verliesbegeleiding

Thema door Anders Norén